VESPA-HOUTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN


Onderstaande voorwaarden dienen als richtlijnen betreffende het vlotte verloop en dergelijke. Vespa Houtland behoudt echter ten allen tijden het recht om mogelijke afwijkingen te stellen of aanpassingen en veranderingen toe te passen.

U stemt uitdrukkelijk in met onderstaande voorwaarden vanaf het moment dat u een bestelling bij ons plaatst.

OVEREENKOMST

Het in gebruik nemen van het gehuurde goed impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van de hiernavolgende voorwaarden. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De huurder zal het gehuurde goed enkel voor privédoeleinden mogen gebruiken. De huurder verklaart uitdrukkelijk over de vereiste vaardigheid en geschiktheid te beschikken om het gehuurde goed te gebruiken en eveneens te voldoen aan alle wettelijke vereisten gesteld voor het gebruik ervan. De huurder zal het gehuurde goed met uitsluiting van ieder ander persoon persoonlijk gebruiken en hij verbindt er zich toe het gehuurde goed niet onder te verhuren, over te dragen of ter beschikking te stellen van derden. De huurder zal bij het gebruik van het gehuurde goed alle wettelijke voorschriften respecteren en alle boetes en schade, dewelke het gevolg zouden zijn van de niet-naleving, ten laste nemen.

Elke deelnemer kan het voertuig besturen, zolang deze het huurcontract mee heeft ingevuld en ondertekend. Dit is belangrijk voor de verzekering.

De overeenkomst wordt na het inleveren van het gehuurde goed en afhandeling van administratie ontbonden.

OVERMACHT

Indien de verhuurder, door overmacht, het gehuurde goed niet ter beschikking van de huurder kan stellen, kan de verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden volgens artikel 1148 van het BURGERLIJK WETBOEK. De verhuurder zal echter alles doen wat mogelijk is om het euvel zo correct mogelijk te verhelpen of een gepast alternatief voorstellen. De verhuurder zal nooit een financiële vergoeding opgelegd kunnen worden.

LEEFTIJD, RIJBEWIJS EN IDENTITEIT

De minimumleeftijd van de huurder / bestuurder van het gehuurde goed moet minstens 18 jaar zijn, conform de, door de verzekeringsmaatschappij, opgelegde voorwaarden.

De huurder dient op eenvoudig verzoek van de verhuurder zijn identiteitskaart voor te leggen. De identiteitskaart is het bewijs dat u ingeschreven bent in het rijksregister van de natuurlijke personen. Met de eID kan men zich identificeren om uw identiteit, nationaliteit, leeftijd, ... te bewijzen. Bij onregelmatigheden tijdens het rijden kan dit soms nodig zijn (vb. politiecontrole, ...). Bij inbreuken op de wetgeving en daaruit vloeiende boetes of kosten neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich en zijn deze mogelijke kosten voor eigen rekening.

De huurder verklaart dat zowel hijzelf als de bestuurders voor wie hij verantwoordelijk is, beschikken over het vereiste rijbewijs om het gehuurde goed in het verkeer te brengen. Op eenvoudig verzoek van de verhuurder dient de huurder desgevallend de rijbewijzen van hemzelf én van de andere bestuurders, ter controle, voor te leggen. Alle Vespa-modellen die Vespa Houtland te huur stelt, vallen onder de categorie klasse A1. Om met een motorfiets te rijden, is een rijbewijs A1 of rijbewijs B (autorijbewijs) uitgeschreven voor mei 2011 vereist. Bij inbreuken op de wetgeving en daaruit vloeiende boetes of kosten neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich en zijn deze mogelijke kosten voor eigen rekening. Voorlopige rijbewijzen worden in geen geval toegelaten.

VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

De verhuurder geeft aan de huurder, die ermee instemt, het goed in huur.

Voertuig Vespa Touring 125cc, volautomatisch / Volle brandstoftank / BA-verzekering. Helm (Vespa) & tweede helm voor passagier. Accessoires (topcase, wielslot) / Technische uitleg & begeleiding (met tips & tricks) bij vertrek. Technische bijstand en/of depannage.

PLAATS VAN VERHUUR

Ieperse Heerweg 64

8820 Torhout

HUURPERIODE, AFHALEN EN INLEVERING

Vespa Houtland biedt lange routes aan voor de volledige dag alsook korte routes voor een halve dag. Het effectieve vertrekuur en aankomstuur bepaalt de huurder zelf, zolang deze binnen de vooropgestelde uren vallen.

Halve dagverhuur: Dit omvat maximum 04u. Vertrekken zijn mogelijk zowel om 10u00 als om 14u00. De gehuurde voertuigen dienen ten laatste om 14u00 (indien vertrek om 10u00) of 18u00 (indien vertrek om 14u00) terug afgeleverd te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij een laattijdige aflevering (langer dan 04u) dewelke niet op voorhand is overeengekomen, behoudt Vespa Houtland het recht om de volledige dagprijs aan te rekenen. Verhuur met vertrek na 15u00 is niet mogelijk, tenzij anders afgesproken en goedgekeurd door de verhuurder.

Dagverhuur: Dit omvat maximum 08u. De gehuurde voertuigen staan vanaf 10u00 's morgens ter beschikking en dienen ten laatste om 18u00 terug ingeleverd te worden, tenzij anders overeengekomen. Verhuur met vertrek na 15u00 is niet mogelijk, tenzij anders afgesproken en goedgekeurd door de verhuurder.

Meerdaagse verhuur: Het is mogelijk om bij Vespa Houtland een voertuig gedurende meerdere dagen te huren. Hier zijn echter enkele specifieke voorwaarden aan verbonden:

- Huurprijs: vermenigvuldigd met het aantal dagen

- Huurperiode: het maximum aantal dagen na elkaar is beperkt tot 02

- Waarborg: enkel Basisformule mogelijk: € 300,00 per Vespa (ter plaatse voor vertrek achter te laten in contant)

- Stalling ('s nachts): in een gewaarborgde & af te sluiten ruimte. Het correcte en volledige adres van de plaats van stalling dient bij vertrek aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden. Diefstal is in geen enkel geval gewaarborgd: de huurder blijft in alle gevallen, ongeacht de omstandigheid, verantwoordelijk voor het gehuurde goed. De huidige waarde van het voertuig dient door de huurder vergoed te worden in geval van verlies of diefstal.

- Depannage: u kan uiteraard beroep doen op onze service en bijstand binnen een straal van 25 kilometer rond de vaste verhuurlocaties. Daarbuiten wordt er een forfait (afhankelijk van de verwijderde aantal kilometers) in rekening gebracht.

- brandstof: de brandstoftank is vol bij vertrek (reikwijdte: ca. 180 km). Indien nodig zal bijtanken voor rekening van de huurder zijn. Bijtanken dient steeds te gebeuren met EURO98. Bij terug inleveren dient de brandstoftank terug volgetankt te worden.

- bij eender welke onregelmatigheid (schade, ongeval, ...), neemt de huurder onmiddellijk en onverwijld contact op met de verhuurder.

Indien het gehuurde goed niet binnen de afgesproken huurtijd bij de verhuurder weer is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder een mogelijke vergoeding + de extra huur van het aantal dagen, verschuldigd. Bij langer gebruik van het gehuurde goed dan overeengekomen, loopt de huur automatisch verder en blijven de bepalingen van de huurovereenkomst van kracht.

De verhuurder verbindt zich er toe hoger beschreven goed in goede staat van onderhoud aan de huurder te leveren, op de datum en op de vooraf overeengekomen verhuurplaats. De verhuurder verbindt zich er toe dat het verhuurde goed voldoet aan alle technische kwalificaties eigen aan het goed en die het gebruik en rustig genot van het goed verzekeren.

De huurder dient voor zijn vertrek de staat van het gehuurde goed te controleren, alsook de boorddocumenten, nummerplaat, chassisnummer, enzovoort. De huurder erkent het hierboven omschreven gehuurde goed in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen.

De huurder zorgt er voor dat het gehuurde goed in dezelfde staat ingeleverd wordt. De huurder zal tevens alle boorddocumenten (zoals gelijkvormigheidsattest, verzekeringsbewijs, enzovoort) alsook alle losgekomen en/of afgebroken onderdelen (zoals, spiegel, nummerplaat, enzovoort) aan de verhuurder overhandigen. Het gehuurde goed dient op dezelfde plaats ingeleverd te worden als de plaats van afhaling. De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde boorddocumenten en kentekenbewijs van het respectievelijke voertuig.

Het eerder inleveren van het gehuurde goed geeft geen aanleiding tot terug betaling van gedeeltelijke huur. Bij een laattijdige inlevering (later dan het tijdstip van afspraak) geeft de klant uitdrukkelijk toestemming tot een aanrekening van een extra kost. Het niet terug inleveren van het gehuurde goed, zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen.

De huurder erkent voldoende geïnformeerd te zijn omtrent de werking en veiligheid van het gehuurde goed (informatieplicht).

HUURPRIJS EN BETALING

Het totaal van de huurprijs dient ten laatste betaald te worden bij levering van het gehuurde goed aan de huurder, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke hiervan is de verhuurder niet verantwoordelijk voor ongewilde vergissingen bij het reserveren van de voertuigen of voor overmacht van welke aard dan ook waardoor de verhuring niet kan doorgaan. De verhuurder zal hiervoor nooit een financiële vergoeding opgelegd kunnen worden.

De gehanteerde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

De huurprijs omvat: Voertuig Vespa Touring 125cc / helm / wielslot

De huurprijs omvat niet: de kosten van de reparatie aan motor en mechaniek ten gevolge van slecht gebruik door de huurder en de kosten van onoordeelkundig gebruik, opzet, oneigenlijk gebruik (zoals rijden op niet verharde wegen, door rivierbeddingen, zeewater, enzovoort). Een verzekering van persoonlijke bezittingen van de verhuurder is tevens niet inbegrepen.

Voor een definitieve reservatie dient er een voorschot betaald te worden. Zonder voorschot is er geen reservatie en zijn er mogelijkerwijs geen voertuigen meer beschikbaar.

Er bestaan verschillende mogelijkheden voor het betalen van het voorschot: de helft van de totaalprijs als voorschot en het restbedrag bij vertrek of ineens het totaalbedrag. In geval van een cadeaubon geldt de waarde van de cadeaubon als voorschot. Er wordt steeds een bevestiging van de reservatie na betaling verstuurd.

Bij vertrekken op de dag zelf en zonder reservatie, dient het totaalbedrag volledig ter plaatse betaald te worden.

Wanneer een facturatie is gewenst, dient dit zo vlug mogelijk doorgegeven te worden met alle correcte adres- en facturatiegegevens en een eventuele gewenste vermelding. Er kan een voorschotfactuur en/of een eindfactuur na event opgemaakt worden.

De afrekening van de factuur dient binnen de 30 dagen na ontvangst betaald te zijn.

ANNULERING HUURDER

Vespa Houtland voorziet een goed-weer-garantie : wanneer de weersomstandigheden té ongunstig zijn om de route te ondernemen, kan er tot 18u00 op de dag voor reservatiedatum kosteloos geannuleerd worden. De reservatie wordt 'ON HOLD' geplaatst en een nieuwe datum kan tot 01 jaar na de oorspronkelijke reservatiedatum gekozen worden. Deze verplaatsing is enkel na goedkeuring en bevestiging van Vespa Houtland geldig. Er worden hiervoor geen extra kosten aangerekend.

Bij een laattijdige annulering, behoudt Vespa Houtland Hout het recht om € 25.00,- per voertuig annuleringskosten (+ eventuele annuleringskost van de betreffende partner) aan te rekenen.

Is men, zonder voorafgaand bericht, niet op de dag van afspraak aanwezig om de route te ondernemen, dan wordt dit als een 'no show' behandeld. In dit geval vervalt de reservatie volledig en het gestorte bedrag als annuleringskost ingehouden.

Vespa Houtland behoudt steeds het recht om een route te annuleren wanneer men van mening is dat de weersomstandigheden té ongunstig zijn, waardoor een verhoogd risico op schade of ongeval reëel is.

Bij een volledige annulering dient de aanvraag tot annulering zo snel mogelijk per mail doorgegeven te worden. Pas na goedkeuring van Vespa Houtland ben je zeker van de annulering. De annulering kan tot ten laatste 07 kalenderdagen voor reservatiedatum. Hou er hierbij altijd rekening mee dat dit steeds onder voorbehoud van de voorwaarden van onze partners is. Voor annuleringen na de vooropgestelde termijnen wordt er een administratieve kost aangerekend.

Indien je voorschot betaald is, dan wordt dit bedrag in de vorm van een tegoedbon terug gegeven. Deze tegoedbon blijft geldig tot 01 jaar na de originele reservatiedatum en kan ook door derden opgenomen worden.

Er wordt geen terugbetaling van het voorschot gedaan, tenzij in overleg en na goedkeuring van Vespa Houtland (vb. overmacht: medisch attest, overlijden, ...).

ANNULERING VERHUURDER

In geval dat de bestuurder niet voldoende rijvaardig is om het voertuig te besturen, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de klant, behoudt Vespa Houtland het recht om een tegoedbon aan toonder te voorzien voor het bedrag van de verhuur zodat de opname van het gehuurde op een andere dag, door andere persoon, kan uitgevoerd worden. Deze tegoedbon blijft geldig tot 01 jaar na de originele reservatiedatum. Er wordt geen geldelijke teruggave gedaan.

Indien de huurder de verbintenissen van huidige overeenkomst niet nakomt, kan de verhuurder de verhuring onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen en het gehuurde goed onmiddellijk terug in bezit nemen op eender welk tijdstip en ongeacht waar het zich bevindt. De huurder zal in dat geval de huurprijs verschuldigd zijn van de in de overeenkomst bepaalde periode, zonder dat hij de huurprijs die reeds betaald zou zijn, kan terugvorderen.

GEBRUIK

De huurder verbindt zich er toe het gehuurde goed als een goede huisvader te gebruiken en te onderhouden en bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat waarin het werd ontvangen, terug af te leveren.

Het is verboden het gehuurde goed te gebruiken om te duwen of te slepen, te gebruiken voor betaald goederen- of personenverkeer, of aan te wenden voor koersen en snelheidsproeven. Het is verboden om zelfklevers op het gehuurde goed aan te brengen. Tijdens het gebruik van het voertuig dient een gepaste actie genomen te worden wanneer waarschuwingslampjes oplichten.

Wanneer er zich tijdens de huurperiode technische problemen voordoen, dient de verhuurder onverwijld hiervan op de hoogte gebracht worden. Respectievelijke telefoonnummers worden bij vertrek meegegeven. De verhuurder zal alles doen wat mogelijk is om het euvel zo snel mogelijk te verhelpen of bijstand te voorzien. De huurder of gebruiker ontlast de verhuurder van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, blijvende lichamelijke letsels, enzovoort die uit om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak was van het ongeval of de schade. Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten.

De huurder zal de verhuurder onverwijld in kennis stellen van eender welk ongeval, schadegeval, vernieling of verdwijning waarbij het gehuurde goed betrokken is (verwittigingsplicht). In geval van een aanrijding verplicht de huurder zich er toe een schriftelijke volledig ingevulde aanrijdingsformulier en/of eventueel proces-verbaal voor te leggen aan de verhuurder. De huurder zal zich onthouden enige nadelige (aansprakelijkheids-)erkentenis te doen. Indien eender welke eis of aanklacht wordt ingediend wegens dood, persoonlijk letsel of schade aan eigendom, toestand, gebruik of benutting van het gehuurde goed, dient de huurder de verhuurder hiervan onverwijld in kennis te stellen en de verhuurder een exemplaar te verschaffen van iedere vordering, kennisgeving, dagvaarding, procedure en pleidooi welke hij in verband hiermee heeft ontvangen terwijl hij met de verhuurder dient samen te werken bij de verdediging hiervan.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden.

Indien de huurder niet (tijdig) aan bovenvermelde verwittigingsplicht voldoet en zulks zou leiden tot verlies van aanspraken op een verzekeringsuitkering of van de mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade / het opgelopen verlies of op enig andere wijze de verhuurder zou schaden is de huurder voor deze schade aansprakelijk en zal hij de verhuurder hiervoor vrijwaren.

BOORDDOCUMENTEN

Elk voertuig is voorzien van de vereiste documenten voor dat voertuig. Deze documenten mogen in geen enkel geval van het voertuig gescheiden worden. Bij vertrek dient de huurder zich er van te vergewissen dat de boorddocumenten aanwezig zijn. Bij inbreuken op de wetgeving en daaruit vloeiende boetes of kosten neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich en zijn deze mogelijke kosten voor rekening van de huurder.

HELMEN EN BESCHERMENDE KLEDIJ

Conform de Belgische verkeerswetgeving is het dragen van een helm tijdens het besturen van een bromfiets van zowel klasse A als B verplicht. De verhuurder voorziet helmen met de vereiste EU -keuring. Bij inbreuken op de wetgeving (het niet of niet correct dragen van de helm tijdens het rijden en daaruit vloeiende boetes of verwondingen) neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich en zijn mogelijke kosten voor rekening van de huurder.

Conform de Belgische verkeerswetgeving is beschermende kledij verplicht bij motorvoertuigen Dit betekent dat er beschermende kledij moet gedragen worden voor de Vespa bestuurder en de eventuele medepassagier. Handschoenen / jas met lange mouwen / lange broek / laarzen of bottines die de enkels beschermen. Een zonnebril is geen overbodige luxe gedurende het gehele seizoen: hevige zon in de zomer en een lage stand van de zon in het voor- en najaar kunnen verblinden waardoor er een verhoogd risico om ongeval ontstaat. Bij inbreuken op de wetgeving en daaruit vloeiende boetes of kosten ten gevolge van het niet nemen van voorzorgsmaatregelen zoals hierboven beschreven, neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich en zijn deze mogelijke kosten voor eigen rekening. Daarom: draag bij elke rit aangepaste kledij. Het is voor je eigen veiligheid.

WAARBORG

De huurder verbindt zich er toe om bij de aanvang van de huur tot zekerheid van het nakomen van zijn verbintenissen, zoals bepaald in de huurovereenkomst, een waarborg te stellen in handen van de verhuurder ten bedrage van: € 300.00,- per voertuig.

De waarborgsom dient betaald te worden voor vertrek in contanten!

De waarborg van het gehuurde goed dekt de reparatiekost in geval van schade. Dit is niet het geval bij verdwijning of totaal verlies van het gehuurde goed. In dit geval blijft de huurder in alle gevallen verantwoordelijk voor de gemaakte kosten en/of schade en behoudt de verhuurder het recht om de aankoopwaarde volledig aan te rekenen aan de huurder.

Het totaal wordt terug of vrij gegeven wanneer er geen schade is bij inlevering van het gehuurde goed. In geval van schade is de huurder verantwoordelijk voor het volledige schadebedrag. De vastgestelde schade wordt berekend aan de hand van een schadebestek dat voorzien wordt door de verhuurder. In mindering van de waarborg zullen komen: ontbrekende onderdelen, schade binnen en buiten aan het voertuig, diefstal van onderdelen, enzovoort. De controle bij inlevering gebeurt altijd onder voorbehoud van achteraf vastgestelde verborgen beschadigingen alsook boetes.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Het gehuurde goed is door de verhuurder in Burgerlijke Aansprakelijkheid verzekerd voor de huurder. De huurder verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van alle bepalingen van de verzekeringspolis en hij verbindt zich er toe alle bepalingen van deze polis die hem aanbelangen, stipt na te komen. Op zijn verzoek kan hij beschikken over een exemplaar van de polis. Indien door het gedrag of de wanprestatie van de huurder één of meerdere risico's en/of waarborgen gedekt door de verzekeringspolis, zouden geschorst of geannuleerd worden, verbindt de huurder zich er toe de verhuurder te vrijwaren voor alle schade die ingevolge hiervan in hoofde van de verhuurder zou kunnen ontstaan. In geval van schade of letsel aan derden, kunnen mogelijke daaruit voortvloeiende kosten verhaald worden op de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van de verhuurder. Een franchise ten bedrage van € 250.00,- (forfait) wordt in dit geval steeds aan de huurder aangerekend. Conform de Belgische Verzekeringswetgeving kunnen in geval van eigen letsel en mogelijke daaruit voortvloeiende kosten niet verhaald worden op de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van de verhuurder.

De huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat er met betrekking tot het gehuurde goed geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen, die door de huurder gewenst mochten worden, dienen door de huurder zelf en voor eigen rekening worden afgesloten.

SCHADELOOSSTELLING

De huurder zal de verhuurder volledig schadeloos stellen en vrijwaren tegen:

- eender welk verlies, diefstal of opzettelijke vernieling van het gehuurde goed en de inhoud hiervan.

- eender welk verlies, schade, eis, vordering, kosten en uitgaven (met inbegrip van gerechtskosten en erelonen) welke ontstaan uit of in verband staan met het gebruik, de werking of de toestand (met inbegrip van alle al dan niet door één der partijen ontdekte defecten) van het gehuurde goed.

- eender welke schade aan derden veroorzaakt door hemzelf of zijn aangestelde voor zover deze niet gedekt is door de BA polis of niet ten laste wordt genomen door de BA verzekeraar.

- de huurder doet hierbij uitdrukkelijk en volledig afstand van verhaal ten opzichte van de verhuurder, zijn personeel, vrije medewerkers en vertegenwoordigers, voor eventuele fouten begaan door deze voor, tijdens of na een activiteit waar de verhuurder betrokken is/was. Deze afstand van verhaal geldt zowel voor schade geleden door de huurder zelf, of haar aangestelde, als voor schade geleden door de verhuurder, of haar aangestelde veroorzaakt en te vergoeden aan derden.

- de huurder verbindt zich er toe de verhuurder te allen tijde te vrijwaren voor alle vorderingen die derden tegen de verhuurder zouden instellen op grond van feiten, fouten of nalatigheden van de verhuurder.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE KLANTENGEGEVENS

Voor Vespa Houtland is de bescherming van haar klantengegevens uiterst belangrijk. Wij verbinden ons ertoe geen data door te verkopen of te delen met derden. De data van onze klanten worden opgeslagen in beveiligde databases die wij regelmatig onderwerpen aan een veiligheidsaudit. De klantengegevens zullen enkel gebruikt kunnen worden voor het versturen van onze promoties, nieuwsbrieven en dergelijke.

KLACHTEN & GESCHILLEN: BEVOEGDE RECHTBANKEN, TOEPASSELIJKE WETGEVING

Elke klacht dient schriftelijk te gebeuren aan het adres van de verhuurder. Om geldig te zijn dient dit binnen acht dagen na reservatiedatum te gebeuren. Laattijdige klachten zullen niet meer behandeld worden.

Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van de verhuurder. Het is de bedoeling van de partijen dat onderhavige overeenkomst wordt opgemaakt, uitgelegd en uitgevoerd overeenkomstig de wetten van Belgisch intern recht.

De huurder is er toe gerechtigd deel te nemen aan de verdediging van eender welke dergelijke eis of vordering, zonder een eis te kunnen instellen die in mindering zou kunnen komen op de eis van de verhuurder. De huurder betaalt aan de verhuurder alle kosten en uitgaven terug (met inbegrip van de redelijke advocaathonoraria) welke door de verhuurder werden gemaakt om de rechten van de verhuurder krachtens huidige overeenkomst te vrijwaren.